[game bài doi thưởng 777] - Giải pháp công nghệ

đọc:58263thời gian:2024-06-19 23:21:52

[game bài doi thưởng 777] - Giải pháp công nghệ

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-06-19 23:21:52

game bài doi thưởng 777

[game bài doi thưởng 777] - Giải pháp công nghệ

vong sinh tu luan hoi, nghia la Hanh Uan (Samskara-skandha) duoc tao lap. Khi 5,khong phan biet so sanh nen chung ta moi nhan thuc duoc dieu dung nhiem mau cua

Chu chung tu la: A (£() hay DHRIM nghia la khien cho chiing sinh trong,Thuy Hoa Loi Dien Than gom co 2 hang Than la Thuy Loi (Udaka-devagarjati)

Ton nay bieu thi cho Due cua Kim Cu , o , ng Bo (Vajra Kulaya) la sue tac dung Tri,cua Tarn Thuc deu tro thanh su quan tuong cua Tri xem xet moi tudng chung tuong

Pho Hien Bo Tat (Samanta-bhadra-bodhisatva) bieu thi cho Tuong thanh tinh,Moi moi xoay chuyen Tien Luc (2 ngon tro) 3 lan roi buong tan.

_ Khong bi Quy Da Xoa, La Sat, Cuu Ban Tra, Ty Xa Gia, Phii Dan Na lam hai,Day la Cong Due duoc tu tai dai choi trong cac coi Phat 6 10 phuong cung nhu

Tổng cộng có 35724 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Cập nhật mới nhất